Adaptacja projektu potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę

Każdy nabyty projekt musi być najpierw dostosowany do warunków, jakie panują na konkretnej działce przeznaczonej pod budowę. Dlatego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę domu, w pierwszej kolejności projekt należy poddać adaptacji.

Adaptacja gotowego projektu służy dostosowaniu go do warunków panujących na wyznaczonym terenie. Celem tego jest osadzenie projektu na działce i naniesienie go na mapkę geodezyjną, przystosowanie projektu do wymogów, jakie posiada prawo budowlane, sprawdzenie oraz przeliczenie konstrukcji budynku, a także przeprowadzenie wszelkiej dokumentacji z przygotowaniem decyzji o pozwolenie na budowę upragnionego domu.

Proces zaadoptowania projektu do działki trwa nie krócej niż miesiąc, a jego koszt jest zależny od zakresu i ilości zmian wprowadzanych do projektu na potrzeby budowy lub prośby inwestora.

Adaptacji projektu dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do projektowania oraz mająca członkostwo w Izbie Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Projektant adaptujący jest odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie procesu adaptacyjnego, w tym dopilnowanie formalności i dokumentów, które mają być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Przejmuje na siebie także obowiązki z powodu sprawowania nadzoru autorskiego.

Aby proces adaptacji mógł sprawnie się odbyć, potrzebne są kompletne dokumenty. Są nimi: wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt domu spełniający warunki ujęte w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Potrzebny jest też akt notarialny parceli, projekt instalacji przyłączy oraz mapa geodezyjna i wniosek o pozwolenie na budowę. Dokument potwierdzający pozwolenie na budowę domu wydaje starosta powiatowy. Inwestor z kolei wszelkie papiery składa w odpowiednim urzędzie w wydziale architektury lub urbanistyki, dołączając do wniosku 4 egzemplarze dostosowanego projektu domu ze wszystkimi zgodami, decyzjami, pozwoleniami i zaświadczeniami, a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Urząd wydaje decyzję w ciągu 65 dni od momentu złożenia wniosku.