Adaptacja projektu konieczna dla uzyskania pozwolenia na budowę

Każdy zakupiony projekt trzeba dostosować do warunków panujących na konkretnej działce. W tym celu projekt musi być poddany adaptacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu budowlanego służy dopasowaniu go do warunków klimatycznych i geodezyjnych działki. Jest to osadzenie projektu na działce, wrysowanie projektu i przyłączy instalacyjnych w mapę do celów projektowych, przystosowanie projektu do wymogów prawa budowlanego, sprawdzenie i przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków, a także przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Czas przeprowadzenia adaptacji przeważnie trwa nie krócej niż miesiąc. Koszt adaptacji jest uzależniony od zakresu i ilości zmian wprowadzanych do projektu.

Adaptacji projektu dokonuje osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Projektant adaptujący odpowiada za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami, przejmuje na siebie także obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Adaptacja projektu wymaga kompletnych dokumentów jakimi są: wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt domu, który spełnia warunki zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy, akt notarialny działki, projekt instalacji przyłączy oraz mapa do celów projektowych i wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek ten wydaje starosta powiatowy. Inwestor składa dokumenty we właściwym urzędzie w wydziale architektury lub urbanistyki. Do wniosku dołącza się 4 egzemplarze zaadaptowanego projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i zaświadczeniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na wydanie decyzji właściwy urząd ma 65 dni od dnia złożenia wniosku.